Kommunalvalget 2021

Lokalforeningen Skole og Forældre Aalborg, er en del landsorganisationen Skole og Forældre.

Vores vision er en folkeskole med høj kvalitet, der – som forældrenes naturlige førstevalg – styrker samfundets fællesskab. Det er en skole, hvor medarbejderne, elever og forældre samarbejder om at danne og uddanne dygtige og livduelige børn til aktive medborgere i et samfund med frihed og demokrati.

Vi har tre overordnede mål
– Styrke kvaliteten af skolens børnefællesskaber
– Bedre kvalitet i skole-hjem samarbejdet
– National og kommunal prioritering af folkeskolen

Derudover synes vi det er vigtigt med
– Et bedre samarbejde med skolebestyrelserne
– En stærk forældrebevægelse

Dette er vores indspark til processen. Vi mener

Gladere børn i folkeskolen
– Eleverne bliver mindre og mindre glade for at være i skolen, år efter år. Det skal der gøres noget ved
– Alle børn skal have deltagelsesmuligheder i skolens fællesskaber uanset pris!
– Alle børn skal have muligheder for at bidrage til fællesskaber
– Alle børn skal have muligheder for at tilegne sig kundskaber og færdigheder i fællesskaber
– Alle børn skal opleve at høre til skolens fællesskaber

Dygtigere skolebestyrelser
– Mere forståelse for hvad skolebestyrelsesarbejdet indebærer
– Bedre principper og tilsyn på den enkelte skole
– Bedre Skole-Hjem samarbejde på den enkelte skole
– Skolebestyrelserne klædes bedre på til den opgave de skal løses, og i særdeleshed på skoler med specialtilbud, hvor love og regler er langt mere omfattende

Større forældreengagement
– Fuldt bemandede skolebestyrelser
– Bedre forældreorganisering og samarbejde på den enkelte skole
– Vælge “Skole og Forældre” repræsentanter i skolebestyrelserne
– Samarbejde på tværs af skoler

Bedre undervisningsmiljø
– Fysisk, Psykisk og Æstetisk undervisningsmijø
– Undervisningsmiljørepræsentant blandt eleverne
– Skolebestyrelserne sætter undervisningsmiljøet på dagsordenen

Større lighed mellem Skolerne
– Elever får samme forudsætninger i forhold til læring og trivsel
– Kompetencer på skolerne er ligelig fordelt
– Løse problemet med klasseforskel på skolerne

Synligt “Skole og Forældre”
– Endelig ville det være fantastisk, hvis kommunen kunne finde et sted vi kan være og sætte vores banner op

Vi vil derfor gerne anbefale vores forældre at stemme på…

Sammenhæng mellem skolens elevtal og forældretilfredshed i Aalborg kommune

Baseret til forældretilfredshedsmålingen i 2020, hvor du kan læse mere om den her, har vi kigget på skolens størrelse og forældrenes tilfredshed med skole og DUS. Der sker noget magisk med forældrenes tilfredshed når skolen er mindre end 100 elever. Vi har lavet denne grafik der viser sammenhængen

Billedet viser sammenhæng mellem elevtal og forældretilfredshed med skole og DUS

Går du med en følelse af, at du ikke er tilfreds med skolen, så kunne det være en god ide at kigge efter en lille skole til dit barn eller dine børn.

Folkeskolens prøver 2020 (Afgangsklasser)

Vi er blevet gjort opmærksom på en problematik omkring BUVM’s nødprøveregler, som betyder at den afsluttende standpunktskarakter findes som simpelt gennemsnit af årets standpunktskarakterer.

Grundskolen | Børne– og Undervisningsministeriet (uvm.dk)

I “Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse” står der i forhold til bedømmelse

Retsinformation

Undervisningsministeriet har fastlagt at elevens præstation og standpunkt skal bedømmes på grundlag af de faglige krav til de enkelte fag på det tidspunkt, karaktererne gives.

Der gives standpunktskarakterer mindst to gange om året i 8., 9. og 10. klasse. Der kan ikke gives standpunktskarakterer på andre klassetrin.

Standpunktskarakterer | Børne– og Undervisningsministeriet (uvm.dk)

Undervisningsministeriet anbefaler derfor “Hvis i ikke mener, at kriterierne for afgivelse af standpunktskarakterer bliver fulgt vil vi anbefale, at du går i dialog med skolen herom.” Dette kunne f.eks. være at standpunktskaraktererne hen over året var givet ud fra elevens arbejdsindsats eller opførsel som følge af Covid-19 situationen.

Forældrene har også mulighed for at klage over dette her

Klager over prøver | Børne– og Undervisningsministeriet (uvm.dk)

Bed skolen iværksætte skolens antimobbestrategi

Problemerne kan foregå i skolen eller i fritiden og være ansigt til ansigt eller digitale. Hvis det påvirker undervisningsmiljøet, er det omfattet af reglerne!!!

Pligt til tiltag mod problemer med det psykiske undervisningsmiljø

Skolen har 10 arbejdsdage til at undersøge problemerne og lave en handleplan. Gør den ikke det kan du klage til den nationale klageinstans mod mobning. Find mere information her.

Forældre – Dansk Center for Undervisningsmiljø (dcum.dk)

Begreberne

BegrebForklaring
Handlingsplan (Mobning)Eksempel
dcumskabelonhandlingsplanmobning.pdf
Mobning”Mobning eller lignende” betyder kort sagt, at skolerne skal reagere allerede inden der er tale om decideret mobning.
Derfor er det sådan, at hændelser og adfærd, som beskriver et eller flere karakteristika ved mobning, er omfattet af handlepligterne, selv om man ikke tænker, at der helt eller endnu er tale om decideret mobning. Der kan også blot være tale om et fællesskab præget af f.eks. eksklusionsangst, meget stejle hierarkier eller utryghed.
Reglerne udelukker heller ikke problemer, hvor en ansat spiller en større eller mindre rolle.
De tegn, man kan se, er f.eks. udelukkelse, grimme navne, elever som vender sig indad og mister lysten til at have noget socialt med de andre at gøre i skolen og måske også i fritiden. Det kan også være, at det kommer til udtryk, ved at elever bliver udadreagerende og voldsomme eller som stopper med at fortælle noget om skolen derhjemme.
Eller det kan være en kultur hvor man er bange for at blive grinet af i timerne eller hvor bestemte elever ikke har samme ret til fællesskabet som de andre, fordi de har andre interesser.
Problemerne kan foregå i skolen eller i fritiden og være ansigt til ansigt eller digitale. Hvis det påvirker undervisningsmiljøet, er det omfattet af reglerne.
Mobning på dit barns skole – Dansk Center for Undervisningsmiljø (dcum.dk)
Pædagogisk Psykologisk RådgivningPædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er en rådgivningsenhed i Skoleforvaltningen, der yder faglig vejledning til daginstitutioner og skoler med henblik på at styrke deres arbejde med inkluderende børnefællesskaber og at medudvikle deres pædagogiske indsatser
Om PPR (aalborg.dk)
Pædagogisk psykologisk vurderingEn pædagogisk-psykologisk vurdering (PPV). Vurderingen har til formål at belyse elevens faglige, personlige og sociale potentialer og færdigheder med henblik på at yde skolen, eleven og forældrene rådgivning og støtte til elevens fortsatte undervisning i relation til elevens særlige behov og forudsætninger. Den pædagogisk-psykologiske vurdering laves af kommunens PPR-enhed.
Regler for specialundervisning | Børne- og Undervisningsministeriet (uvm.dk) – Se under: Hvordan iværksættes den specialpædagogiske bistand?
(Special) pædagogisk handleplanDen individuelle handleplan er et professionelt værktøj, der er en del af fundamentet ved årlige statusmøder og en hjælp til at opretholde fokus på målsætninger. Handleplanen tager udgangspunkt i et humanistisk menneskesyn, hvor grundopfattelsen er at forstå mennesket som en helhed. Alle er født med de samme anlæg til udvikling – og dermed også retten til at udvikle sig. Dette indebærer, at der lægges vægt på betydningen af både fortid, nutid og fremtid, samt de menneskelige relationer, den enkelte indgår i. Den individuelle handleplan omfatter en analysedel, en handledel og endelig en evalueringsdel.
Paedagogisk_handleplan.pdf (somet.dk)
SpecialklasseSpecialklasse | Skole og Forældre (skole-foraeldre.dk)
SpecialskoleSpecialskoler er specielle | Skole og Forældre (skole-foraeldre.dk)