Udvalgt

Generalforsamling 2020

Måske ved du ikke helt hvad skole og forældre er, eller måske har du allerede mødt os ved forskellige lejligheder. Skole og forældre har vokseværk gennem lokalafdelingerne som dukker op over hele landet, også her i Aalborg kommune hvor lokalafdelingen blev etableret i september sidste år.

Gennem forældrerepræsentanter i skolebestyrelser på medlemsskoler har i noget at skulle have sagt. Forældrerepræsentanter har nemlig hver især en stemme på generalforsamlingen.

I har mulighed for at fremlægge jeres forslag til den politiske dagsorden og det arbejdsprogram som lokalforeningen arbejder efter, og derved styrke vores fællesskab. I har også muligheden sammen med 32 andre medlemsskoler i Aalborg kommune at

 • Tale forældrenes og børnenes sag i offentligheden og relevante beslutningsfora
 • Støtte skolebestyrelserne i at varetage deres rolle og opgaver
 • Styrke forældrene i at støtte deres barns og alle børns udvikling i folkeskolen

Jeres engagement er vigtigt for lokalafdelingen da vi sammen står stærkest. Derfor håber jeg at i møder op og støtte op om fællesskabet, så vi kan stå sammen og tale vores børns sag i Aalborg kommune. Det er lokalafdelingens formål:

 • at repræsentere Skole og Forældre i kommunen og virke for en styrkelse af skolebestyrelsernes indflydelse i kommunen
 • at støtte medlemmerne i deres arbejde i skolebestyrelsen
 • at repræsentere medlemmerne over for kommunalbestyrelsen og kommunale udvalg, som beskæftiger sig med skoleforhold, samt over for den kommunale skoleforvaltning.
 • at samarbejde med lokalafdelinger i tilgrænsende kommuner om fælles initiativer rettet mod medlemmerne
 • at være et forum for drøftelse af skolepolitiske spørgsmål af interesse for medlemmerne
 • at samarbejde med lokale foreninger og organisationer, der har opgaver fælles med Skole og Forældre

For at kunne holde styr på stemmeberettigede samt overholde reglerne omkring Covid-19 beder vi om, at i tilmelder jer via hjemmesiden https://www.eyas.dk/event/generalforsamling-2020/

Delta klasser og inklusion

Vi har i skole og forældre været i radioen på P4 Nordjylland og kommenteret på det nye tiltag med Delta klasser

https://www.dr.dk/radio/p4nord/p4nord-eftermiddag/p4-eftermiddag-2020-08-31/01:11:43

 • Deltaklasser er et rigtig godt initiativ
 • Børnene skal føle sig som en del af fællesskabet i klassen
 • Dejligt de voksne bakker op om klassen
 • Klasser med ADHD og Handicap kan også fungere som delta-klasser
 • God normering og balance i klassen er vigtig
 • Forældrerådgivningen træffes på 70 25 24 68 alle skoledage mellem 10 og 14 og hjælper forældre der er kommet i klemme
 • Forældrerådgivning får rigtig mange kald fra forældre i Aalborg kommune der har PPR udfordringer hvilket tyder på der er udfordringer med inklusionen
 • Børn skal have masser af succeser og være glade for at gå i skole

https://www.foraeldreraadgivningen.dk/

Sådan er reglerne for inklusion i folkeskolen

https://www.uvm.dk/folkeskolen/laering-og-laeringsmiljoe/inklusion/regler-om-inklusion

 • Børn, der har brug for støtte, og som ikke alene kan understøttes ved brug af undervisningsdifferentiering og holddannelse, skal tilbydes supplerende undervisning eller anden faglig støtte
 • Elever, der har praktiske vanskeligheder i forbindelse med skolegangen, skal have personlig assistance til at følge undervisningen.
 • Det er skolelederen på den enkelte skole, der har ansvar for, at skolen kan tilrettelægge et relevant undervisningstilbud i den almindelige klasse. Skolelederen har ansvaret for at vurdere, om skolen kan imødekomme elevens særlige behov inden for rammerne af den almindelige undervisning.
 • Skolelederen kan – efter samråd med forældrene – sørge for en pædagogisk psykologisk vurdering af barnet. Lederen skal fagligt vurdere, om det er nødvendigt med en sådan vurdering for at kunne tilrettelægge et undervisningstilbud, der svarer til barnets behov.

Håndbog for skoleforældre

Håndbog for skoleforældre udkommer i begyndelsen af 2020, men du kan købe den allerede nu. Så sender vi den, straks den kommer fra trykkeriet.

Håndbogen bliver på ca. 100 sider med mange illustrationer, billeder og faktabokse. Den bliver simpel at navigere i, men teksten dækker samtidig alle relevante problemstillinger, som forældre oplever gennem hele barnets skoleliv. Det er temaer som mobning og trivsel, hvordan du støtter dit barns læring, hvordan den gode skole-hjem-samtale ser ud, og hvad du stiller op, hvis dit barn har særlige behov.

Samtidig er der information om alt det faktuelle, såsom fagene, skoledagens længde og indhold, test og evaluering, elevplaner, prøver og overgang til ungdomsuddannelse.

Vi kommer også omkring alt det svære med konflikter, skolevægring, skilsmisse, underretninger og skoleskift, ligesom vi skriver om barnets digitale liv og dannelse i folkeskolen.

Håndbogen for Skoleforældre er målrettet alle skoleforældre.

Hvordan udvikler skoletilbudet sig i Aalborg kommune?

For at kunne svare på dette spørgsmål kan man tage et kig på de kommunale nøgletal. De kommunale nøgletal findes her.

En mulighed er at kigge på gennemsnitlig klassekvotient fra 2007 til 2019. Her kan man se at der i gennemsnit er kommet 1 elev mere i klasserne.


Man kan se på antallet af normalklasser. Her ser vi et fald i antallet af normalklasser i kommunen.

Kigger man på udgifterne pr. elev kan man se at siden 2007 er udgifterne pr. elev steget med over 22.000 kr.

Sammenligner man med nabokommunerne er de Aalborgensiske elever de dyreste.