Delta klasser og inklusion

Vi har i skole og forældre været i radioen på P4 Nordjylland og kommenteret på det nye tiltag med Delta klasser

https://www.dr.dk/radio/p4nord/p4nord-eftermiddag/p4-eftermiddag-2020-08-31/01:11:43

 • Deltaklasser er et rigtig godt initiativ
 • Børnene skal føle sig som en del af fællesskabet i klassen
 • Dejligt de voksne bakker op om klassen
 • Klasser med ADHD og Handicap kan også fungere som delta-klasser
 • God normering og balance i klassen er vigtig
 • Forældrerådgivningen træffes på 70 25 24 68 alle skoledage mellem 10 og 14 og hjælper forældre der er kommet i klemme
 • Forældrerådgivning får rigtig mange kald fra forældre i Aalborg kommune der har PPR udfordringer hvilket tyder på der er udfordringer med inklusionen
 • Børn skal have masser af succeser og være glade for at gå i skole

https://www.foraeldreraadgivningen.dk/

Sådan er reglerne for inklusion i folkeskolen

https://www.uvm.dk/folkeskolen/laering-og-laeringsmiljoe/inklusion/regler-om-inklusion

 • Børn, der har brug for støtte, og som ikke alene kan understøttes ved brug af undervisningsdifferentiering og holddannelse, skal tilbydes supplerende undervisning eller anden faglig støtte
 • Elever, der har praktiske vanskeligheder i forbindelse med skolegangen, skal have personlig assistance til at følge undervisningen.
 • Det er skolelederen på den enkelte skole, der har ansvar for, at skolen kan tilrettelægge et relevant undervisningstilbud i den almindelige klasse. Skolelederen har ansvaret for at vurdere, om skolen kan imødekomme elevens særlige behov inden for rammerne af den almindelige undervisning.
 • Skolelederen kan – efter samråd med forældrene – sørge for en pædagogisk psykologisk vurdering af barnet. Lederen skal fagligt vurdere, om det er nødvendigt med en sådan vurdering for at kunne tilrettelægge et undervisningstilbud, der svarer til barnets behov.

Generalforsamling 2020

Måske ved du ikke helt hvad skole og forældre er, eller måske har du allerede mødt os ved forskellige lejligheder. Skole og forældre har vokseværk gennem lokalafdelingerne som dukker op over hele landet, også her i Aalborg kommune hvor lokalafdelingen blev etableret i september sidste år.

Gennem forældrerepræsentanter i skolebestyrelser på medlemsskoler har i noget at skulle have sagt. Forældrerepræsentanter har nemlig hver især en stemme på generalforsamlingen.

I har mulighed for at fremlægge jeres forslag til den politiske dagsorden og det arbejdsprogram som lokalforeningen arbejder efter, og derved styrke vores fællesskab. I har også muligheden sammen med 32 andre medlemsskoler i Aalborg kommune at

 • Tale forældrenes og børnenes sag i offentligheden og relevante beslutningsfora
 • Støtte skolebestyrelserne i at varetage deres rolle og opgaver
 • Styrke forældrene i at støtte deres barns og alle børns udvikling i folkeskolen

Jeres engagement er vigtigt for lokalafdelingen da vi sammen står stærkest. Derfor håber jeg at i møder op og støtte op om fællesskabet, så vi kan stå sammen og tale vores børns sag i Aalborg kommune. Det er lokalafdelingens formål:

 • at repræsentere Skole og Forældre i kommunen og virke for en styrkelse af skolebestyrelsernes indflydelse i kommunen
 • at støtte medlemmerne i deres arbejde i skolebestyrelsen
 • at repræsentere medlemmerne over for kommunalbestyrelsen og kommunale udvalg, som beskæftiger sig med skoleforhold, samt over for den kommunale skoleforvaltning.
 • at samarbejde med lokalafdelinger i tilgrænsende kommuner om fælles initiativer rettet mod medlemmerne
 • at være et forum for drøftelse af skolepolitiske spørgsmål af interesse for medlemmerne
 • at samarbejde med lokale foreninger og organisationer, der har opgaver fælles med Skole og Forældre

For at kunne holde styr på stemmeberettigede samt overholde reglerne omkring Covid-19 beder vi om, at i tilmelder jer via hjemmesiden https://www.eyas.dk/event/generalforsamling-2020/

Håndbog for skoleforældre

Håndbog for skoleforældre udkommer i begyndelsen af 2020, men du kan købe den allerede nu. Så sender vi den, straks den kommer fra trykkeriet.

Håndbogen bliver på ca. 100 sider med mange illustrationer, billeder og faktabokse. Den bliver simpel at navigere i, men teksten dækker samtidig alle relevante problemstillinger, som forældre oplever gennem hele barnets skoleliv. Det er temaer som mobning og trivsel, hvordan du støtter dit barns læring, hvordan den gode skole-hjem-samtale ser ud, og hvad du stiller op, hvis dit barn har særlige behov.

Samtidig er der information om alt det faktuelle, såsom fagene, skoledagens længde og indhold, test og evaluering, elevplaner, prøver og overgang til ungdomsuddannelse.

Vi kommer også omkring alt det svære med konflikter, skolevægring, skilsmisse, underretninger og skoleskift, ligesom vi skriver om barnets digitale liv og dannelse i folkeskolen.

Håndbogen for Skoleforældre er målrettet alle skoleforældre.

Hvordan udvikler skoletilbudet sig i Aalborg kommune?

For at kunne svare på dette spørgsmål kan man tage et kig på de kommunale nøgletal. De kommunale nøgletal findes her.

En mulighed er at kigge på gennemsnitlig klassekvotient fra 2007 til 2019. Her kan man se at der i gennemsnit er kommet 1 elev mere i klasserne.


Man kan se på antallet af normalklasser. Her ser vi et fald i antallet af normalklasser i kommunen.

Kigger man på udgifterne pr. elev kan man se at siden 2007 er udgifterne pr. elev steget med over 22.000 kr.

Sammenligner man med nabokommunerne er de Aalborgensiske elever de dyreste.

Den nationale trivselsmåling 2018/2019 – Aalborg kommune

Den nationale trivselsmåling for eleverne i folkeskolen ligger over landsgennemsnittet for Aalborg kommune. Vi kan bryste os af, en bedre faglig trivsel, ro og orden i skolerne samt mere støtte og inspiration end landsgennemsnittet. Skal vi så være tilfreds med det som forældre til børn i folkeskolen i Aalborg kommune? Der er altid noget vi kan gøre bedre, og hvis der er noget vi kan gøre bedre for vores børn i folkeskolen, så bør vi gøre det. Vi kigger i denne artikel ned i den nationale trivselsundersøgelse for 2018/2019 med fokus på Aalborg kommune

Den nationale trivselsundersøgelse for 2018/2019 samt Undervisningsministeriets dokumentation for målingen

Skolerne med bedst trivsel i Aalborg kommune har flyttet sig lidt i forhold til hinanden i forhold til sidste trivselsundersøgelse. I toppen ligger vi ikke så højt som sidste år, og bunden er blevet lavere. Dette giver sig også til udtryk i, at trivslen på de Aalborgensiske folkeskoler faldet for 3. år i træk til 91,9%, hvilket stadig er over landsgennemsnittet på 91,5%

I toppen af trivselsskalaen ligger Nøvling, Langholt og Nørholm skole, mens Kollegievejen, Sønderholm og Østre Uttrup-Godthåb skole ligger i bunden med den dårligste trivsel.

Skoler med højest og lavest trivsel i 2019

Sidste lå Hou og Sebber skole i toppen med den højeste trivsel, men er faldet ned af listen. Især Sebber skole er faldet en del. Nederst lå Bislev og Mellervangskolen, som nu er rykket op. Især Bislev skole med et lavt elevtal har flyttet sig helt utroligt op ad skalaen. Kæmpe tillykke til dem.

Skoler med højest og lavest trivsel i 2018

Ser vi på hvilke skoler der har flyttet sig mest, ser vi også Bislev skole helt i toppen efterfulgt af Seminarieskolen og Egebakken. Det ville være meget interessant at vide hvad der kan gøre så stor en positiv forskel.

I bunden finde vi Øster Uttrup-Godthåb, Farstrup og Sebber skole, som er de skoler der er gået allermest tilbage. Her må man forvente at trivsel og handleplan bliver en del af skolebestyrelsens arbejde fremadrettet. Her ville det være hensigtsmæssigt at benyttet sig af eksempelvis en undervisningsmiljørepræsentant fra eleverne

Skoler der har flyttet sig mest siden sidste trivselsundersøgelse

Den del af trivselsmålingen der handler om sociale trivsel viser, at Egebakken, Nøvling og Mou skole er blandt de bedste skoler i Aalborg kommune, mens Mellervangskolen, Sønderholm og Østre Uttrup-Godthåb skole ligger helt i bunden.

Her kan man på skole og forældres hjemmeside finde inspiration til at arbejde med at forbedre den sociale trivsel

Skolernes fordeling baseret på social trivsel 2019

Blandt de bedste skoler i Aalborg kommune finder man Stolpedal, Bislev og Nørholm skole. I den dårligste ende af skalaen finder man Mellervangskolen, Sønderholm og Øster Uttrup-Godthåb skole.

På Skole og Forældres hjemmeside kan man finde inspiration til god undervisning.

Desuden kan man også finde inspiration i Lær med familien, hvor skolerne lærer at tænke læringsmiljøet sammen med familierne

Skolernes fordeling baseret på faglig trivsel 2019

Støtte og inspiration er et at de områder, hvor der er masser af potentiale til at forbedre sig på alle skolerne. Her ligger Langholt, Nørholm og Bislev skole i toppen mens Gudumholm, Højvangskolen samt Øster Uttrup-Godthåb skole ligger i bunden.

Her er man velkommen til at finde inspiration på skole og forældres hjemmeside omkring elevindragelse

Når man ser på den faglige trivsel på skolerne er der fire faktorer der er interessante, da det ser ud til de har indflydelse på den faglige trivsel. Det ser ud til at man får en højere faglig trivsel hvis

 • Man er på en stor skole med mange elever
 • Man har ro og orden på skolen
 • Man er som skole god til at give eleverne støtte og inspiration
 • Og især hvis man har god Social Trivsel
Skolernes fordeling baseret på støtte og inspiration 2019

Området omkring Ro og Orden variere en del på folkeskolerne i Aalborg kommune. I toppen ligger Ellidshøj, Bislev og Vestbjerg skole mens skolerne Grindsted, Sønderholm og Ulsted ligger i bunden. Isår de sidste to skoler skiller sig meget ud fra de andre.

Her kan man med fordel benytte sig af bedre skole-hjem samarbejde som beskrevet her på skole og forældres hjemmeside

Skolernes fordeling baseret på ro og orden 2019

Skolernes størrelse (se nedenfor) og udfordringer i Aalborg kommune er vidt forskellige. Det kan også betyde noget for den indsats der kræves at lave forandring på den enkelte skole. Det handler om hvordan vi

 • skaber opmærksomhed på den positive forandring
 • hvordan vi opnår opbakning fra elever personale og forældre
 • om vi får udbredt ny viden om hvordan vi nu skal gøre til personale elever og forældre
 • hvordan vi får klædt elever personale og forældre på til opgaven
 • og om hvordan skolebestyrelsen fører tilsyn for at sikre skolen forbliver i kontrol med god trivsel

Dansk Center for undervisningsmiljø har lavet 30 nye veje til bedre trivsel i folkeskolen som skolerne og skolebestyrelserne kan benytte sig af

I svarene fra folkeskolerne er der flere punkter der er værd at nævne.

De små klasser (0. klasse til 3. klasse)

I de små klasser viser undersøgelsen at der er flere der bliver drillet. Isår er det drengene der føler de bliver drillet, og udfordringerne med drillerierne stiger kraftigt fra 1. klasse til 3. klasse. Drillerierne i de små klasser ligger også væsentligt over landsgennemsnittet.

Samtidig er det værd at nævne at eleverne i de små klasser er mere glade for at gå i skole end landsgennemsnittet, men glæder bliver en del mindre fra 0. klasse til 3. klasse.

Børnene i de små klasser er mere glade end landsgennemsnittet for deres lærere. Især pigerne er langt mere glade for lærerne end drengene. Måske vi kunne gøre folkeskolerne lidt mere spændende for drengene

Børnene i de små klasser er glade for deres klasselokaler i folkeskolerne i Aalborg. Så glade at de ligger over landsgennemsnittet. Glæden har dog fortaget sig en smule de sidste 3 år.

I de små klasser i Aalborg kommune har de små glædeligvis en del mindre ondt i hovedet og i maven end landsgennemsnittet. Det er især pigerne der døjer med ondt i hovedet og ondt i maven.

I Aalborg kommune synes 7 ud af 10 elever i de små klasser ligesom de andre små klasser i Danmark, at det er spændende at gå i skole. Dette falder desværre til 4 ud af 10 når de er nået til 3. klasse.

De store klasser (4. klasse til 9. klasse)

Mobning på de Aalborgensiske folkeskoler er et stort problem. Vi fortalte på TV2 om at man bør gøre en langt større indsats for at bekæmpe mobning både på de sociale medier og i virkeligheden. Mobningen i de store klasser bliver større og større jo længere eleverne kommer op i klasserne.

Vi opfordre til at stoppe mobning. “En der mobbes er to for mange.”

Eleverne i de store klasser har også svaret på om de er glade for sin skole. Her starter det med 4 ud af 10 der er glade for sin skole i 4. klasse, og falder til 2,5 elev der er glad for sin skole når de når 9. klasse.

Eleverne i de store klasser synes at undervisningslokalerne på de Aalborgensiske folkeskoler er mere spændende end landsgennemsnittet. Der er dog kun 2 ud af 10 elever der svarer at de er helt enige i det.

Ligesom i de små klasser er der færre elever i de store klasser i Aalborg kommune, der har ondt i hovedet eller maven når de er i skole i forhold til landsgennemsnittet. Igen er det pigerne der døjer mest med dette.

Enhedslistens forslag til at reducere antallet af skoleledere i Aalborg Kommune

Skole og Forældre – Aalborg mener, at hvis enhedslistens forslag om at reducere antallet af skoleledere på skolerne i Aalborg skulle gennemføres i praksis, så skal skolebestyrelserne i Aalborg kommune tages med på råd.

Hvis tanken er at sammenlægge skolerne mener vi at skolerne kan miste deres selvstændighed samt særpræg.

En reduktion i antallet af skoleledere vil også betyde en reduktion i antal af skolebestyrelser, og dermed reduceres skolebestyrelsesmedlemmer til almindelige forældre og elever på skolerne.

Dette betyder at vi som forældre og at eleverne vil få mindre indflydelse i den demokratiske proces, og at nærkontakten på den enkelte skole forringes på grund af skolebestyrelsernes og ledelsens distancering. Dette er enormt kritisk for de sårbare familier, som vil komme i klemme på denne måde.

Når vi forældre glemmes i den lokale folkeskole vælger vi den fra til gengæld for et bedre eller nødvendigt alternativ. Man skal være tæt på noget man skal lede, for det handler om mennesker.

Se os i TV2 Nord

Trivsel og mobning

Overordnet set er børnene glade i dagens Danmark. De unge ryger mindre, drikker mindre og begår mindre kriminalitet.

Men der er stadig udfordringer. Blandt 200.403 adspurgte børn fra 0. til 3. klasse svarer 15.917 at de tit bliver drillet. Blandt 276.843 adspurgte børn fra 4. til 9. klasse svarer 6.673 elever at de bliver mobbet meget tit eller tit. Dette foregår på de sociale medier og i virkeligheden.

Vi som forældre og skolebestyrelser har et fælles ansvar for at sikre at vi bekæmper mobning og drillerier både på de sociale medier og i virkeligheden.

Klima fylder mere og mere i vores børns hverdag. Så meget nogle børn udvikler klima-angst. Der findes endnu ingen undersøgelser for hvordan klimadebatten påvirker vores børns klima-angst

Skoledagen er blevet længere og det begrænser børnenes fritid. Mange børn kommer hjem og vil bare gerne slappe af, og det skal der også være plads til. Fritid er jo netop FRI-tid. Støt og hjælp dit barn til at føre sine ønsker og lyster ud i livet. Det handler jo bare om at være søde ved børnene og hjælpe dem så meget i kan. Som forælder skal man jo også overveje, om det er en selv, der gerne vil til fodbold, eller om sønnike faktisk hellere vil lære at fægte.

Neden for kan i finde inspiration til hvordan i som forældre, kan tage ansvar for god trivsel på jeres skole.

Se udsendelse på TV2 Nord

Den nationale trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelsen 2018

https://dcum.dk/media/2576/dcumtrivselsma-lingtabelrapport2018.pdf

Trivselsundersøgelsen 2017

https://dcum.dk/media/2167/2017-10-30-dcumtrivselsma-lingtabelrapport2017.pdf

Skolebørnsundersøgelsen

Helbred, trivsel og sundhedsadfærd blandt 11-, 13- og 15-årige skoleelever i Danmark

http://www.hbsc.dk/rapport.php?file=HBSC-Rapport-2018.pdf

Mobning

Sådan laver i jeres antimobbestrategi

https://redbarnet.dk/media/2702/saadan-laver-i-jeres-antimobbestrategi-dropmob.pdf

Sociale medier

Børns vilkår – 7 råd til forældre: Svært at tage hul på DIALOGEN i en digital verden?

https://bornsvilkar.dk/faa-gode-raad/digitaltliv/foraeldre

Skolebørn – 7 råd til forældre: Hjælp dit barn til et godt digitalt liv

Klima-angst

Hvordan undgår vi at give vores børn klimaangst? 5 råd mod klimaangst.

Børn og klimaangst: Syv råd til at tale med dit barn om klimaforandringerne

https://www.kristeligt-dagblad.dk/saadan-taler-du-med-dit-barn-om-det-der-skraemmer

Fritid

Princip for den åbne skole

http://skole-foraeldre.dk/artikel/princip-den-%C3%A5bne-skole

Børne- og ungdomskriminalitet

Udviklingen i børne-og ungdomskriminalitet 2006-2017

https://www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Arbejdsomraader/Forskning/Forskningsrapporter/2018/boerne-_og_ungdomskriminalitet_2017_endelig.pdf

Inspiration til skolebestyrelsens videre arbejde med trivsel og mobning