Bed skolen iværksætte skolens antimobbestrategi

Problemerne kan foregå i skolen eller i fritiden og være ansigt til ansigt eller digitale. Hvis det påvirker undervisningsmiljøet, er det omfattet af reglerne!!!

Pligt til tiltag mod problemer med det psykiske undervisningsmiljø

Skolen har 10 arbejdsdage til at undersøge problemerne og lave en handleplan. Gør den ikke det kan du klage til den nationale klageinstans mod mobning. Find mere information her.

Forældre – Dansk Center for Undervisningsmiljø (dcum.dk)

Begreberne

BegrebForklaring
Handlingsplan (Mobning)Eksempel
dcumskabelonhandlingsplanmobning.pdf
Mobning”Mobning eller lignende” betyder kort sagt, at skolerne skal reagere allerede inden der er tale om decideret mobning.
Derfor er det sådan, at hændelser og adfærd, som beskriver et eller flere karakteristika ved mobning, er omfattet af handlepligterne, selv om man ikke tænker, at der helt eller endnu er tale om decideret mobning. Der kan også blot være tale om et fællesskab præget af f.eks. eksklusionsangst, meget stejle hierarkier eller utryghed.
Reglerne udelukker heller ikke problemer, hvor en ansat spiller en større eller mindre rolle.
De tegn, man kan se, er f.eks. udelukkelse, grimme navne, elever som vender sig indad og mister lysten til at have noget socialt med de andre at gøre i skolen og måske også i fritiden. Det kan også være, at det kommer til udtryk, ved at elever bliver udadreagerende og voldsomme eller som stopper med at fortælle noget om skolen derhjemme.
Eller det kan være en kultur hvor man er bange for at blive grinet af i timerne eller hvor bestemte elever ikke har samme ret til fællesskabet som de andre, fordi de har andre interesser.
Problemerne kan foregå i skolen eller i fritiden og være ansigt til ansigt eller digitale. Hvis det påvirker undervisningsmiljøet, er det omfattet af reglerne.
Mobning på dit barns skole – Dansk Center for Undervisningsmiljø (dcum.dk)
Pædagogisk Psykologisk RådgivningPædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er en rådgivningsenhed i Skoleforvaltningen, der yder faglig vejledning til daginstitutioner og skoler med henblik på at styrke deres arbejde med inkluderende børnefællesskaber og at medudvikle deres pædagogiske indsatser
Om PPR (aalborg.dk)
Pædagogisk psykologisk vurderingEn pædagogisk-psykologisk vurdering (PPV). Vurderingen har til formål at belyse elevens faglige, personlige og sociale potentialer og færdigheder med henblik på at yde skolen, eleven og forældrene rådgivning og støtte til elevens fortsatte undervisning i relation til elevens særlige behov og forudsætninger. Den pædagogisk-psykologiske vurdering laves af kommunens PPR-enhed.
Regler for specialundervisning | Børne- og Undervisningsministeriet (uvm.dk) – Se under: Hvordan iværksættes den specialpædagogiske bistand?
(Special) pædagogisk handleplanDen individuelle handleplan er et professionelt værktøj, der er en del af fundamentet ved årlige statusmøder og en hjælp til at opretholde fokus på målsætninger. Handleplanen tager udgangspunkt i et humanistisk menneskesyn, hvor grundopfattelsen er at forstå mennesket som en helhed. Alle er født med de samme anlæg til udvikling – og dermed også retten til at udvikle sig. Dette indebærer, at der lægges vægt på betydningen af både fortid, nutid og fremtid, samt de menneskelige relationer, den enkelte indgår i. Den individuelle handleplan omfatter en analysedel, en handledel og endelig en evalueringsdel.
Paedagogisk_handleplan.pdf (somet.dk)
SpecialklasseSpecialklasse | Skole og Forældre (skole-foraeldre.dk)
SpecialskoleSpecialskoler er specielle | Skole og Forældre (skole-foraeldre.dk)

Hvis du ikke er enig i vurderingen

Forlang at få en skriftlig begrundelse for afgørelsen, hvis afgørelsen ikke giver fuldt ud medhold. Se vedrørende Pædagogisk Psykologisk Vurdering Regler om inklusion | Børne– og Undervisningsministeriet (uvm.dk)

Forældre kan klage over skolens eller kommunens afgørelser om specialundervisning og søge rådgivning hos uvildige instanser.

Klagemuligheder | Børne– og Undervisningsministeriet (uvm.dk)

Hvordan klager du til Klagenævnet for Specialundervisning? — Ankestyrelsen (ast.dk)

Her er der normalt ikke mere du kan gøre i forhold til dit nuværende undervisningstilbud

Skolelederen har vurderet at skolen kan imødekomme elevens særlige behov inden for rammerne af den almindelige undervisning.

Du kan forsøge at  bede skolelederen om at henvise til en pædagogisk-psykologisk vurdering. Det kan du hvis du finder, at dit barn har behov for støtte i mindst 9 undervisningstimer ugentligt, støtte i specialklasse eller på specialskole. Så kan bede om en pædagogisk-psykologisk vurdering af dit barn.

Regler for specialundervisning | Børne- og Undervisningsministeriet (uvm.dk) – Se under Hvornår har forældre ret til at få en PPR-vurdering af deres barn?

Enhedslisten arbejder på at hjælpe dig.

Enhedslisten kræver lovændring: Tusindvis af elever med særlige behov kan ikke klage over deres undervisning – skoleliv.dk

Overvej skoleskifte

Skoleskift | Skole og Forældre (skole-foraeldre.dk)

Du kan også kontakte os

Kontakt – Skole og Forældre – Aalborg (eyas.dk)

Modtager mit barn sygeundervisning?

Modtaget dit barn ikke sygeundervisning, og har skolens leder ikke rette henvendelse til dig med henblik på en vurdering af behovet for sygeundervisning, og er gået 15 skoledage siden dit barn deltog i undervisningen eller har den samlede varighed oversteget 15 skoledage?

Tag kontakt til skolen og bed om sygeundervisning

Bekendtgørelse om sygeundervisning af elever i folkeskolen og frie grundskoler

Får du ikke hjælp så kontakt os

Kontakt – Skole og Forældre – Aalborg (eyas.dk)

Har skolens leder inddraget pædagogisk-psykologisk rådgivning med henblik på vurdering af behov for specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand eller de sociale myndigheder?

Bed skolens leder om at inddrage pædagogisk-psykologisk rådgivning med henblik på vurdering af behov for specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand eller de sociale myndigheder

Inddragelse af social eller psykologisk bistand

Vær opmærksom på at uhensigtsmæssig opførsel kan skyldes mobning!

Bed skolen iværksætte skolens antimobbestrategi – Skole og Forældre – Aalborg (eyas.dk)