Børne- og Undervisningsudvalget 7. november 2023 (Fællesledelse)

7. november 2023 – referat fra Børne- og Undervisningsudvalget (aalborg.dk)

  • Godkendelse af 1. behandling af indførelse af fælles ledelse mellem Hou og Hals Skoler på baggrund af vedtagelse af Budget 2024-2027
  • Godkendelse af 1. behandling af indførelse af fælles ledelse mellem Ellidshøj Skole og Ferslev Skole eller mellem Ellidshøj Skole og Svenstrup Skole på baggrund af vedtagelse af Budget 2024-2027
  • Godkendelse af 1. behandling af indførelse af fælles ledelse mellem Sebber Skole og Bislev Skoler på baggrund af vedtagelse af Budget 2024-2027


Fælles ledelse

Folkeskolelovens § 24, stk 3 bestemmer, at kommunalbestyrelsen kan beslutte at indføre fælles ledelse mellem én eller flere små skoler og en større skole, eller mellem to eller flere små skoler. Fælles ledelse betyder, at skolerne har fælles skoleleder og eventuelt fælles skolebestyrelse, men bevarer hver sit skoledistrikt. Ved små skoler forstås skoler i landdistrikter eller skoler med ikke over 300 elever.

Fælles ledelse | Skole og Forældre (skole-foraeldre.dk)

Skoler med flere afdelinger

De senere år har der været en udvikling, hvor nogle kommuner nedlægger eller sammenlægger skoler, så skolerne er blevet større og har undervisning på flere matrikler. Denne måde at organisere skolen på er ny i forhold til tidligere, og det giver både nye udfordringer og muligheder.

Skoler med flere afdelinger | Skole og Forældre (skole-foraeldre.dk)

Skolenedlæggelse

Kommunalbestyrelsen kan beslutte at nedlægge en folkeskole, jf folkeskolelovens § 24, stk. 4.

Beslutningen om skolenedlæggelse skal dog følge en bestemt procedure, som er beskrevet i Bekendtgørelse nr. 700 af 23/06/2014.

Før der træffes endelig beslutning om nedlæggelsen skal forslag herom offentliggøres, og det skal samtidig fremgå, hvilke konsekvenser for skolestrukturen, forslaget vil få.

Efter offentliggørelsen af forslaget skal der gives en frist på mindst 8 uger til fremsættelse af indsigelser.

De(n) berørte skole(r)s skolebestyrelse(r) skal samtidig hermed udtale sig til kommunalbestyrelsen om forslaget.

Såfremt der er rejst indsigelser mod forslaget kan endelig beslutning om lukning tidligst træffes 4 uger efter udløbet af fristen for indsigelser – dvs. tidligst 12 uger efter forslagets offentliggørelse.

Da den endelige beslutning skal i henhold til folkeskolelovens § 24, stk. 4 være truffet senest 1. marts i det år, hvor skolen lukkes pr. 1. august, skal forslaget altså fremsættes allersenest 12 uger inden 1. marts. 

Proceduren for skolenedlæggelse skal følges, hvis skolen lukkes, men også, hvis den sammenlægges med andre skoler, dvs. ophører med at have sin egen skolebestyrelse og skoleleder.

Skolenedlæggelse | Skole og Forældre (skole-foraeldre.dk)

Undladelse af at indkalde af suppleanter eller afholde suppleringsvalg til skolebestyrelse og skoleleders beslutning om skolestruktur

Overtrædelse af folkeskolelovgivningens regler i forbindelse med sammenlægningen af to folkeskoler.

Udtalelser — Ankestyrelsen (ast.dk)